Usługi księgowe

usługi księgowe
Prowadzimy księgowość dla firm działających jako jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki z o.o.

W zależności od potrzeb Klientów oferujemy obsługę księgową w zakresie:

–  Księgi rachunkowe/handlowe

– Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów,

– Ryczałt

Zakres usług:

 • prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Zlecającego w postaci ksiąg rachunkowych, na które składają się dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych na podstawie prawidłowych pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów źródłowych przekazywanych przez Zlecającego;
 • prowadzenie rejestrów, ewidencji i zestawień VAT, w tym rejestru VAT w formacie JPK oraz sporządzanie niezbędnych wydruków;
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i naliczanie amortyzacji;
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków;
 • ewidencjonowanie w księgach operacji kasowych i bankowych Zlecającego,
 • terminowe i prawidłowe wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT) oraz przygotowanie do podpisania przez Zlecającego deklaracji i zeznań podatkowych;
 • terminowe składanie deklaracji i zeznań podatkowych właściwemu dla Zlecającego organowi podatkowemu;
 • przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim;
 • występowanie i reprezentowanie w imieniu Zlecającego przed organami podatkowymi i kontrolnymi w zwykłych sprawach związanych z prowadzeniem rachunkowości Spółki;
 • udzielanie Zlecającemu informacji i doradztwa w zakresie objętym przedmiotem działalności Spółki, a wynikających ze zwykłych czynności Spółki, w tym konsultacji z księgowym Zleceniobiorcy, w miarę potrzeb Zlecającego oraz możliwości Zleceniobiorcy;
 • przekazywanie Zlecającemu płatności / należności na rzecz Urzędu Skarbowego,
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących potwierdzenia sald kontrahentów Spółki;
 • sporządzanie i przesyłanie niezbędnych deklaracji do Urzędu Statystycznego;
 • przesyłania listy brakujących faktur i innych dokumentów na podstawie zaksięgowanych wyciągów bankowych;
 • sporządzanie Sprawozdań Finansowych – usługa płatna dodatkowo w wysokości kwoty z FV wystawionej w grudniu roku poprzedniego;
 • świadczenie usług dodatkowych, nieobjętych ofertą według Cennika Usług Dodatkowych – płatnych dodatkowo.