Usługi księgowe Warszawa

usługi księgowe

Usługi księgowe dla spółek Warszawa — to jedna z dziedzin, którą się zajmujemy. Poprowadzimy księgowość spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych czy spółek z o.o. Prowadzimy również usługi księgowe dla firm działających jako jednoosobowe działalności gospodarcze. Wybierz Bilans.eu i spraw, by księgowość w Twojej spółce czy firmie w Warszawie była prowadzona na najwyższym poziomie.

Usługi księgowe Warszawa — dostosowane do potrzeb klienta


Usługi księgowe Warszawa, które proponujemy, są dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. W zależności od formy opodatkowania proponujemy obsługę księgową w zakresie:

 • Ksiąg rachunkowych/handlowych;
 • Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów;
 • Ryczałtu.

Nasze biuro podatkowe Warszawa w ofercie ma:

 • prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Zlecającego w postaci ksiąg rachunkowych, na które składają się dziennik, konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych na podstawie prawidłowych pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów źródłowych przekazywanych przez Zlecającego;
 • prowadzenie rejestrów, ewidencji i zestawień VAT, w tym rejestru VAT w formacie JPK oraz sporządzanie niezbędnych wydruków;
 • prowadzenie rejestru środków trwałych i naliczanie amortyzacji;
 • prowadzenie ewidencji rozrachunków;
 • ewidencjonowanie w księgach operacji kasowych i bankowych Zlecającego,
 • terminowe i prawidłowe wyliczanie należnych podatków (CIT, PIT, VAT) oraz przygotowanie do podpisania przez Zlecającego deklaracji i zeznań podatkowych;
 • terminowe składanie deklaracji i zeznań podatkowych właściwemu dla Zlecającego organowi podatkowemu;
 • przechowywanie ksiąg rachunkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem przez okres danego roku obrachunkowego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim;
 • występowanie i reprezentowanie w imieniu Zlecającego przed organami podatkowymi i kontrolnymi w zwykłych sprawach związanych z prowadzeniem rachunkowości Spółki;
 • udzielanie Zlecającemu informacji i doradztwa w zakresie objętym przedmiotem działalności Spółki, a wynikających ze zwykłych czynności Spółki, w tym konsultacji z księgowym Zleceniobiorcy, w miarę potrzeb Zlecającego oraz możliwości Zleceniobiorcy;
 • przekazywanie Zlecającemu płatności / należności na rzecz Urzędu Skarbowego,
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących potwierdzenia sald kontrahentów Spółki;
 • sporządzanie i przesyłanie niezbędnych deklaracji do Urzędu Statystycznego;
 • przesyłania listy brakujących faktur i innych dokumentów na podstawie zaksięgowanych wyciągów bankowych;
 • sporządzanie Sprawozdań Finansowych – usługa płatna dodatkowo w wysokości kwoty z FV wystawionej w grudniu roku poprzedniego;
 • świadczenie usług dodatkowych, nieobjętych ofertą według Cennika Usług Dodatkowych – płatnych dodatkowo.

Bilans.eu proponuje również: