Doradztwo podatkowe i audyt

doradztwo podatkowe i audyt
Oferujemy stałą opiekę podatkową, która polega na udzielaniu porad podatkowych w zakresie wszystkich zobowiązań prawno-podatkowych obowiązujących w Polsce. Świadczymy również usługi audytu – dokładną analiza dokumentacji i stanu finansowego firmy.

Najdogodniejszą i najbardziej szeroką usługą jest stałe doradztwo podatkowe, określane mianem „dyżuru podatkowego”. W jej ramach oferujemy stałą opiekę podatkową, która polega na udzielaniu porad podatkowych w zakresie wszystkich zobowiązań prawno-podatkowych obowiązujących w Polsce. Jej głównym atutem jest realizacja usługi w elastycznym dla Klienta czasie  tj. także w godzinach i dniach poza formalnymi godzinami pracy.

 

Zakres usług:

 • udzielanie bieżących konsultacji, wyjaśnień i informacji o obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego związanych z działalnością Klienta, w zakresie wszystkich funkcjonujących w Polsce podatków (także jako płatnika lub inkasenta należności podatkowych);
 • analizowanie dokumentów (umów, faktur, not księgowych itp.) oraz innych materiałów przedstawionych przez Klienta pod kątem związanych z nimi konsekwencji i ryzyk podatkowych;
 • udział w spotkaniach i naradach wewnętrznych Klienta dotyczących spraw mogących mieć wpływ na rozliczenia podatkowe Klienta;
 • przygotowywanie krótkich pisemnych notatek i informacji dotyczących problemów podatkowych poruszanych w trakcie dyżuru (na żądanie Klienta);
 • sporządzenie informacji o istotnych problemach podatkowych będących przedmiotem analiz lub wyjaśnień w trakcie dyżuru podatkowego (przekazywanych w wersji e-mail po każdym dyżurze).
 • w ramach współpracy informowanie Klienta  o istotnych zmianach prawa podatkowego oraz o pojawiających się “trendach” w kontrolach podatkowych.
 • w ramach współpracy prowadzenie wszystkie sprawy podatkowych Klienta – reprezentacja Klienta przed organami administracji podatkowej (urzędy, izby skarbowe, ZUS, UKS), w ramach postępowań podatkowych prowadzonych przez te organy oraz występowanie w imieniu Klienta przed sądami. Przygotowanie Klienta do złożenia wyjaśnień przed organami podatkowymi w prowadzonych postępowaniach.Audyt kwartalny/roczny

Kwartalny przegląd ksiąg rachunkowych:

Zakres usług:

 • wstępna identyfikacja, analiza oraz oceny zagrożeń i ryzyk;
 • analiza profilu działalności firmy, wstępny przegląd ksiąg rachunkowych, analiza i ocena stanu środowiska kontroli wewnętrznej;
 • sprawdzenie zgodności polityki rachunkowości i ksiąg rachunkowych z ustawą o rachunkowości oraz ich dostosowanie do wymagań wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności;
 • identyfikacja obszarów ryzyka związanego z najważniejszymi procesami zachodzącymi w firmie;
 • analiza dokumentacji źródłowej, jej ewidencja, weryfikacja rzetelność i wiarygodności ksiąg rachunkowych, w tym ewidencja prowadzona w księgach pomocniczych;
 • sprawdzenie zgodności kwalifikacji, klasyfikacji i ewidencji aktywów trwałych, ich amortyzacji i odpisów, analiza obrotów magazynowych i obszarów dotyczących produkcji;
 • analiza rozrachunków oraz odpisów aktualizujących;
 • analiza obszarów zobowiązań podatkowych i innych obciążeń, rejestry VAT, rozliczenia PIT, ZUS;
 • analiza kwestii rezerw i rozliczeń międzyokresowych oraz prawidłowości wyceny transakcji w walutach obcych i rozliczeń różnic kursowych;
 • sprawdzenie efektywności w obszarze kadr i płac;
 • analiza ryzyka związanego z zobowiązaniami podatkowymi.Roczny audyt Sprawozdania Finansowego

Zakres usług:

 • badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości;
 • przegląd systemów komputerowych w zakresie koniecznym do uwiarygodnienia danych wykorzystywanych przy badaniu sprawozdania finansowego;
 • przegląd podatkowy w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich dla potrzeb określenia ryzyka ewentualnych zobowiązań podatkowych obejmujących VAT, CIT, ZUS, PIT i zobowiązania celne;
 • prezentacja rekomendacji w istotnych dla działalności Spółki obszarach w formie Listów do Zarządu;
 • wydanie opinii wraz z raportem o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego i prowadzonych ksiąg rachunkowych.