Doradztwo podatkowe i audyt

doradztwo podatkowe i audyt

Proponujemy doradztwo podatkowe dla firm Warszawa. Nasza stała opieka podatkowa polega na udzielaniu porad w zakresie wszystkich zobowiązań prawno-podatkowych obowiązujących w Polsce. Bilans.eu — biuro podatkowe Warszawa świadczy również usługi audytu, czyli przeprowadza dokładną analizę dokumentacji i stanu finansowego firmy.

Doradztwo podatkowe dla firm Warszawa — czym jest?


Najdogodniejszą i najbardziej szeroką usługą jest stałe doradztwo podatkowe dla firm z Warszawy, określane mianem „dyżuru podatkowego”. W jej ramach oferujemy stałą opiekę podatkową, która polega na udzielaniu porad podatkowych w zakresie wszystkich zobowiązań prawno-podatkowych obowiązujących w Polsce. Jej głównym atutem jest realizacja usługi w elastycznym dla Klienta czasie tj. także w godzinach i dniach poza formalnymi godzinami pracy.


Warszawa — doradztwo podatkowe — czym się zajmujemy?


Warszawa — w ramach doradztwa podatkowego proponujemy zakres usług polegający na:

 • udzielaniu bieżących konsultacji, wyjaśnień i informacji o obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego związanych z działalnością Klienta, w zakresie wszystkich funkcjonujących w Polsce podatków (także jako płatnika lub inkasenta należności podatkowych);
 • analizowaniu dokumentów (umów, faktur, not księgowych itp.) oraz innych materiałów przedstawionych przez Klienta pod kątem związanych z nimi konsekwencji i ryzyk podatkowych;
 • udziale w spotkaniach i naradach wewnętrznych Klienta dotyczących spraw mogących mieć wpływ na rozliczenia podatkowe Klienta;
 • przygotowywaniu krótkich pisemnych notatek i informacji dotyczących problemów podatkowych poruszanych w trakcie dyżuru (na żądanie Klienta);
 • sporządzeniu informacji o istotnych problemach podatkowych będących przedmiotem analiz lub wyjaśnień w trakcie dyżuru podatkowego (przekazywanych w wersji e-mail po każdym dyżurze);
 • informowaniu Klienta o istotnych zmianach prawa podatkowego oraz o pojawiających się “trendach” w kontrolach podatkowych;
 • prowadzeniu wszystkich spraw podatkowych Klienta – reprezentacja Klienta przed organami administracji podatkowej (urzędy, izby skarbowe, ZUS, UKS), w ramach postępowań podatkowych prowadzonych przez te organy oraz występowanie w imieniu Klienta przed sądami. Przygotowanie Klienta do złożenia wyjaśnień przed organami podatkowymi w prowadzonych postępowaniach.

Audyt kwartalny/roczny — kwartalny przegląd ksiąg rachunkowych


W ramach doradztwa podatkowego dla firm w Warszawie i audytu kwartalnego proponujemy zakres usług polegający na:

 • wstępnej identyfikacji, analizie oraz oceny zagrożeń i ryzyk;
 • analizie profilu działalności firmy, wstępnym przeglądzie ksiąg rachunkowych, analizie i ocenie stanu środowiska kontroli wewnętrznej;
 • sprawdzeniu zgodności polityki rachunkowości i ksiąg rachunkowych z ustawą o rachunkowości oraz ich dostosowaniu do wymagań wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności;
 • identyfikacji obszarów ryzyka związanego z najważniejszymi procesami zachodzącymi w firmie;
 • analizie dokumentacji źródłowej, jej ewidencji, weryfikacji rzetelność i wiarygodności ksiąg rachunkowych, w tym ewidencji prowadzonej w księgach pomocniczych;
 • sprawdzeniu zgodności kwalifikacji, klasyfikacji i ewidencji aktywów trwałych, ich amortyzacji i odpisów, analiza obrotów magazynowych i obszarów dotyczących produkcji;
 • analizie rozrachunków oraz odpisów aktualizujących;
 • analizie obszarów zobowiązań podatkowych i innych obciążeń, rejestry VAT, rozliczenia PIT, ZUS;
 • analizie kwestii rezerw i rozliczeń międzyokresowych oraz prawidłowości wyceny transakcji w walutach obcych i rozliczeń różnic kursowych;
 • sprawdzeniu efektywności w obszarze kadr i płac;
 • analizie ryzyka związanego z zobowiązaniami podatkowymi.

Roczny audyt Sprawozdania Finansowego


W ramach Rocznego audytu Sprawozdania Finansowego proponujemy:

 • badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości;
 • przegląd systemów komputerowych w zakresie koniecznym do uwiarygodnienia danych wykorzystywanych przy badaniu sprawozdania finansowego;
 • przegląd podatkowy w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich dla potrzeb określenia ryzyka ewentualnych
 • zobowiązań podatkowych obejmujących VAT, CIT, ZUS, PIT i zobowiązania celne;
 • prezentacja rekomendacji w istotnych dla działalności Spółki obszarach w formie Listów do Zarządu;
 • wydanie opinii wraz z raportem o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego i prowadzonych ksiąg rachunkowych.

W ofercie Bilans.eu znajdziesz również:

Zapraszamy do kontaktu!